Upratovacie služby a údržba budov v Bratislave | Clearance.sk

Zásady ochrany osobných údajov


 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Clearance, s. r. o. , Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č.81304/B, Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava, IČO: 46662421 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie vašej žiadosti, uzatvorenie a vybavenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ navštívite naše priestory, budeme spracúvať aj váš obrazový záznam.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej žiadosti odoslanej prostredníctvom kontaktného formuláru alebo mailom. Pokiaľ využívate naše služby, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a splnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách, marketingovej komunikácie a prieskumu trhu.

Ako nám môžete dať súhlas? 

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať samostatným vyhlásením v listinnej podobe alebo zakliknutím príslušného checkboxu v kontaktnom formulári.

Ako môžete súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email clearance@clearance.sk.

Osoby mladšie ako 16 rokov 

Ponuka služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby dodávania služieb, počas doby potrebnej na vyriešenie Vašej požiadavky a nasledujúcich 5 rokov, alebo do momentu, pokým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje odstránené, respektíve bude vyžiadaný nový súhlas.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje. 

Osobné údaje zákazníkov využívajúcich naše služby sú odovzdané spoločnosti BAVARIS FACILITY SERVICES, s.r.o., na základe uzatvárania obchodných zmlúv., na kompletné zabezpečenie služieb. V prípade kontroly sprístupňujeme Vaše osobné údaje príslušnému kontrolnému orgánu ako je daňový úrad alebo SOI. Účtovné služby nám zabezpečuje externá firma, ktorej za týmto účelom poskytujeme Vaše osobné údaje.

Kam prenášame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej tretej krajiny.

Ako spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v cloudovom riešení iPodnik a v nasledovných programoch a aplikáciách: Google (Ads Data Processing Terms) Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment) Facebook (Data Policy) Instagram (Data Policy)

Nie ste spokojný? 

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email clearance@clearance.sk .Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Právo na informácie 

Dotknutým osobám vzniká na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať :

Právo na výmaz osobných údajov 

Právo na výmaz resp. „právo na zabudnutie“ vzniká v prípade, že:

V prípade, že príde ku uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami poskytnuté tretím stranám, prijmeme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a požiadame ich o výmaz všetkých údajov.

Právo vzniesť námietku 

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov vzniká na základe:

Právo na prenositeľnosť osobných údajov  

Na žiadosť dotknutej osoby je spoločnosť Clearance, s.r.o. povinná poskytnúť požadované osobné údaje, v zodpovedajúcom formáte zvolenému subjektu. Tieto údaje budú poskytnuté iba v prípade, že prenosu nebudú brániť žiadne zákonné podmienky.

Technólogie s ktorými pracujeme